SEPARATISMUS: Vyplatí se držet Moravu?

S počátkem 90. let se objevilo vedle slovenských separatistických snah hnutí, které požadovalo samostatnost (nebo aspoň samosprávnost) Moravě a Slezsku. Mnoho Čechů na to reaguje nelibě, ne nepodobně jako Srbové na snahy Kosova o totéž. Mnozí Moravané (zejména z venkova) rádi a často připomínají, že "dělají na Čechy", že Češi (a obzvláště Pražané) jsou ti zkažení, co jen "sedí v kanceláři a nic nedělají", po čemž "chodí po kavárnách a hospodách a nic nedělají" a přitom "hodně berou", zatímco na Moravě lidé "dřou v práci" a pak když přijdou domů, tak "dřou na vinohradě", případně "dřou na zahrádce", zkrátka pořád někde dřou (rozuměj: dřou rukama) a je nespravedlivé, že nedostávají takový plat.

Toto myšlení se velmi zajímavě odráží v politických preferencích. Sama podstata nepochopení kapitalismu a mechanismu tvorby cen (ať už práce, zboží/služeb či kapitálu) totiž způsobuje následující efekt ve volebních výsledcích. Pomineme-li uhelnodolný Ústecký kraj, který již také povážlivě "modrá" s tím, jak více a více lidí opouští těžký průmysl a například vytváří živnosti, dá se říci, že většina historického území Čech je většinově pro pravici, zatímco většina historického území Moravy a Slezska je pro levici. KSČM lze z tohoto schématu vynechat, neboť kromě území Prahy a Brna má celá Česká republika velmi podobné zabarvení bez ohledu na region - nemluvě o tom, že voliče KSČM těžko lze označit za duševně zdravé lidi. Ono nepochopení kapitalismu však má i jiné důsledky, které je třeba vzít v úvahu.


Z dat Českého statistického úřadu (rok 2006) o ekonomických údajích v krajích vyplývá několik zajímavých faktů. Pro srovnání mezi Čechami a Moravou jsem používal všechny kraje na historickém území Čech a Moravy s výjimkou kraje Vysočina, který leží na pomezí - ten není do statistik zahrnut (přesto jeho údaje většinou fluktuují okolo průměru mezi oběma historickými zeměmi). V Čechách se na 1000 obyvatel narodilo za rok 2006 10,5 dítěte, což znamená roční přírůstek o 0,3 dítěte. Na Moravě se za týž rok narodilo na 1000 obyvatel o 0,2 dítěte méně, než v rok předešlý. Populace Moravy tedy rychleji stárne než populace Čech. Zároveň obyvatelstvo Čech drží 65,9% HDP České republiky, zatímco obyvatelstvo Moravy pouze 29,8%. Zohledníme-li počet obyvatel (tzn.předpokládáme-li stejný počet obyvatel v Čechách i na Moravě), zjistíme, že obyvatelstvo Čech drží 56,9% HDP České republiky a obyvatelstvo Moravy 43,1% HDP.


Z těchto údajů je patrné, že nepochopení kapitalismu (tzn. například neflexibilita daná přesvědčením o "hodnotě práce", která tzv. "musí být oceněna a priori", neboť je "důležitá") vede vedle různých volebních výsledků i k tomu, že Morava je ekonomicky slabší. Bohužel to ale podle výše uvedené statistiky ČSÚ nevypadá, že by se Moravané snažili tento rozdíl vyrovnat, neboť třebaže je na milion obyvatel v Čechách k dispozici 1169 pracovních míst (40% z celku), na Moravě je k dispozici celých 1762, tedy 60% ze všech volných pracovních míst v ČR s výjimkou kraje Vysočina, který není započítán. Bohužel se Moravané nesnaží využít této nabídky tolik jako Češi, neboť na milion obyvatel je v Čechách 4233 lidí hledajících práci, zatímco na Moravě celých 13625, přičemž práce neschopných je v Čechách průměrně 5,795% populace, zatímco na Moravě 6,566%.


Reálná data tedy ukázala poměrně tvrdou pravdu, která byla jasně viditelná i v roce 1992, kdy se mluvilo o rozdělení Československa. Tehdy Slováci velmi často a rádi prohlašovali podobná tvrzení jako dnes Moravané co se týče toho, "kdo na koho doplácí" a "kdo na koho dělá". Vzhledem k tomu, že se na podpoře v nezaměstnanosti vydává více peněz Moravanům nežli Čechům, třebaže mají Moravané více volných pracovních míst, vzhledem k rychlejšímu stárnutí populace na Moravě nežli v Čechách, kvůli čemuž lze očekávat menší soběstačnost Moravy do budoucna ve srovnání s Čechami (Moravané v produktivním věku budou mít stále větší problém zaplatit moravským důchodcům důchody, nežli tomu bude u jejich českých spoluobčanů), je možné říci, že už dnes se Čechům hypotetické odtržení Moravy, případně vytvoření federace s dvěma odlišnými sociálními rozpočty, vyplatí. Moravané tedy, pokud chtějí udržet dosavadní ekonomický růst svého regionu, by měli být obezřetnější na svá tvrzení o tom, jak se jim vyplatí samostatnost a jak doplácejí na ty "po kavárnách a kancelářích válející se" Čechy.

Komentáře

Anonymní píše…
Zcela jistě dalo nemalou práci vyhledat si potřebné údaje, správně interpretovat a pak sepsat příspěvek. Ovšem zrovna ta interpretace se jaksi nepovedla, neboť fakta byla příliš účelově vyložena. Můžeme to ilustrovat na známém tvrzení Pražáků, že oni dělají na zbytek republiky a dokládají to tím, že Praha vytvoří více než 50 % HDP. K smíchu! Správné tvrzení by bylo, že v Praze má sídlo celá řada firem s celorepublikovou působností a že tyto firmy vytvoří 50 % HDP. Nebo snad ČEZ, Česká pošta, Česká spořitelna a vlastně všechny banky, Skanska, ČD,... jsou jen firmy působící v jednom městě? To, že se veškeré vytvořené hodnoty firmy zúčtovávají v sídle firmy v Praze neznamená, že ty hodnoty tam byly vytvořeny.
Finrod Felagund píše…
Přesto ale - jak jste si všiml - nedávám dohromady Prahu a zbytek republiku, ale Čechy a Moravu. A minimálně demografické údaje a údaje týkající se nezaměstnanosti nelžou a nelze je desinterpretovat či účelově vykládat.
Anonymní píše…
Na Moravě jsem se narodil, na Moravě žiju, nemám rád moravský šovinismus, nicméně to, co jste napsal Vy, mi nepřipadá o moc lepší.
Především je třeba si uvědomit, že Čechy a Morava nejsou stejně velké. Co se týče rozlohy území, jsou Čechy přibližně dvakrát větší než Morava a Slezsko dohromady. Co se týče počtu obyvatel, vzal jsem si jako zdroj sčítání lidu z r. 2001 (ČSÚ) a stejně jako Vy jsem vynechal kraj Vysočina. Zatímco v devíti českých krajích jsem napočítal 6 079 285 obyvatel, ve čtyřech moravských krajích 3 631 564 obyvatel.
Váš článek vzbuzuje dojem, že Českou republiku lze po ekonomické stránce jednoduše rozdělit na lepší Čechy a horší Moravu. Tak tomu ale není. Z Vámi použitých údajů z roku 2006 vyplývá např. to, že Praha, ve které žije asi 10% obyvatel ČR, drží 24% HDP. Když se podíváme na údaje ze Středočeského kraje, zjistíme, že zde žije přibližně stejný počet lidí jako v Praze, a přitom tento kraj drží "jen" 10,4% HDP. Znamená to snad, že průměrný Pražák maká dvaapůlkrát víc, než průměrný obyvatel SČK? To asi těžko. Jihomoravský kraj pak má podobný počet obyvatel jako středočeský, a také drží podobný podíl HDP, tedy 10%.
Z údajů o nezaměstnanosti vyplývá, že průměrná nezaměstnanost v Čechách se pohybuje kolem 7%, zatímco na Moravě kolem 9,5%. Znamená to ale, že Moraváci jsou línější? Podle mě to nelze tak jednoznačně říct. Svou roli zde může sehrát celá řada faktorů. To si nejlépe ukážeme na Čechách, kde v Praze činí nezaměstnanost 2,72%, zatímco v Ústeckém kraji 13,77%. Nelze tedy tvrdit, že Češi jsou vyspělejší než Moraváci, neboť i v rámci samotných Čech a Moravy existují značné ekonomické rozdíly. A i kdybychom uznali, že Čechy jsou bohatší než Morava, tak by případné rozdíly nebyly tak velké, abyste mohl tvrdit, že Morava je Čechám na obtíž.
Co se týče nevraživosti některých Moraváků vůči Praze, myslím, že se jedná jen o českou obdobu tradičního sporu mezi hlavním městem a periferií. Na tomto konfliktu má podíl jak periferie, která svádí své problémy na hlavní město, tak i hlavní město, které přerozděluje peníze z periferií a občas si z nich pro sebe ulije víc, než kolik mu po právu náleží.
Pikantní na tom je, že velká část "zlodějů z Prahy" jsou Moraváci, viz Paroubek z Olomouce nebo Topolánek ze Vsetína. Svou roli zde mohl sehrát i komunistický režim, který v rámci prznění dějin a kultury zrušil samosprávu historických českých zemí a nahradil ji krajským zřízením.
Pokud se na moravský nacionalismus podíváme z mezinárodního hlediska, zjistíme, že se v podstatě nejedná o nějaké moravské specifikum, ale o součást celoevropského proudu regionálního nacionalismu. Evropské národní státy upadají, ztrácejí loajalitu svých občanů, a ti pak hledají novou identitu ve svých regionech. V tomto ohledu mi moravští "vlastenci" připadají ještě celkem umírnění. V Německu, Itálii, Británii nebo Španělsku je situace mnohem horší.
Nepopírám, že mezi Moravou a Čechami existují kuturní rozdíly, přesto si ale myslím, že bychom se měli zaměřit spíš na to, co nás spojuje, než na to, co nás rozděluje. Z Moravy pochází řada významných osobností, které ovlivnily život v českých zemích jak v dobrém slova smyslu (Komenský, Palacký, Masaryk, Baťa, Kryl), tak i v tom špatném (Klement Gottwald). Nesmím také zapomenout na slavné moravské Němce, jako byl Freud, Mendel, Husserl, Schindler nebo Ernst Mach. Nemůžete tedy tvrdit, že Morava je jen "ocas," který je dobrý akorát na to, aby dělal potíže.
Chápu, že Vás rozčiluje, když nějaký moravský šovinista vykřikuje, jak ho Češi utlačují, na druhé straně si ale uvědomte, že když lidé z Čech, jako jste třeba Vy, přijedou do nějaké moravské vesnice a začnou místním dávat najevo, že jsou neschopné, zaostalé socky, no tak si vyslouží pověst arogantních blbů.
Jestli chcete, aby náš národ zůstal jednotný, měl byste víc přemýšlet, než napíšete takový článek.
Anonymní píše…
"Jestli chcete, aby náš národ zůstal jednotný, měl byste víc přemýšlet, než napíšete takový článek." - Váš postoj je typicky český: "náš jednotný národ". Moravané v současnosti nejsou součástí českého národa proto, že je jejich přirozenost být Čechy, ale proto, že se (zpočátku s těžkým srdcem) v 19. století přidali na českou stranu ze strachu z německého tlaku. Ale zpočátku až do poloviny 20. století (a poté ojediněle taky) se pořád z Moravy ozývala slova o moravské větvi českého národa. To svědčí o tom, že Moravané s Čechy až zase tak jednotný národ tvořit nechtěli. Že dnes je to úplně jinak a většina lidí na Moravě se nepřátelsky staví proti jakékoli národnostní a politické svébytnosti (celé!) Moravy, je ukázka v celé Evropě jedinečné a nevídané ztráty historické paměti. Do 19. století vystupovali Moravané v Evropě jako jeden ze slovanských národů a uznávalo se to většinou i v Čechách.
Anonymní píše…
Od-Edelweiss
Cele je to zmanipulovaný blábol,ale co už Morava se musí obrodit a obrozená Morava plná Moravských vlastenců,snadno překoná nepřízeň České okupační a asimilační politiky.Moravan není Čech!!!
!!!FREE MORAVIA!!!
Anonymní píše…
Autor se sice tváří jako velice objektivní a věci znalý, ale kdyby si dal zu námahu a vyhledal si rozpočtové určení HDP za celou éru komunizmu, tak by zjistil, kdo srazil ekonomicky Moravu na kolena.
Morava byla výkonnější než Čechy, ale desítky let vysávání a okrádání ji prostě vyčerpalo. V komunistickém rdoušení pokračují i soudobí centralisté.
Češi, vy parchanti, táhněte na svůj divoký západ a nechte nás samotné. My se neztratíme, ještě budete čumět. Moravané byli, jsou a budou svobodný národ!
Anonymní píše…
Uz mně nebaví, když se srovnávají výsledky ODS a ČSSD v Čechách a na Moravě. ODS prostě má na Moravě menší podporu - je to typicky pragocentrická strana a nikdy ani neprojevila zájem na obnově Moravy. Ostatní strany (ČSSD, KDU) slibovali, ale nesplnili. Takže když byste sečetl ODS+KDU, možná byste byl překvapený. Ale stejně VOLTE STRANU MORAVANÉ!

P. S. Při počítání můžete klidně šoupnout celou Vysočinu do Moravy, aspoň se tím množstevně vykompenzuje anexe Svitavska a Dačicka Pardubickým a Jihočeským krajem.
Anonymní píše…
Proboha, jak v boha nevěřím. větší blábol jsem ještě nečetl. Skutečností je, že pomíjíte v první řadě fakt, že ČR tvoří tři území , obývané třemi národy . ( + národnostní menšiny a etnické skupiny.) Ani Hitler si nedovolil začlenit Moravu do Čech. A MM ( Markrabství Moravské ) bylo součástí Koruny české, nikoliv království českého. A nyní k vašim číslům. Jaká je průměrná mzda v Praze ? Jaká je v Brně ? Víte kolik brala pokladní u AHOLDu v Núpakách v roce 2000 ? A víte kolik brala pokladní za stejnou práci v Olympii v Brně ? Víte kolik stojí MHD v Práglu a kolik v Brně ? A kolimk stojí dojíždění do města cca 50 km v jednom směru ? Víte za kolik lze prodat na drahanské vrchovině rodinný domek a za kolik lze koupit byt v Praze ? Nevíte nic a jen hloupě kecáte. Ing. Josef Musil , Moravany u Brna
Anonymní píše…
až nyní jsem se podíval co je autor zač - elf , phádková bytost ? no k jeho věku to celkem jde. Ale že prezentuje spočáky jako demokraty ( neplést němce se skopčáky), tak tím mě dostal. Popravdě řečeno, potkat ho, tak ho snad i praštím po kebuli. Asi skopčáci po 2. sv. válce nedostli dost.
Anonymní píše…
HEJ ŠÉFE CO SEM PLETEŠ NEPOCHOPENÍ KAPITALISMU VŽDYŤ PRÁVĚ TO, JAK SE CHOVÁ CENTRALISTICKÁ VLÁDA V PRAZE JE ÚŽASNÝ DŮSLEDEK KOMUNISMU. ŘEKNU TO ASI TAKTO V KAPITALISTICKÝCH STATÁTECH NEEXISTUJE CENTRALISMUS V KOMUNISTICKÝCH ANO VIZ SEVERNÍ KOREA. ČR JE CENTRALISTICKÝ STÁT JAKO TY KOMUNISTICKÉ. VYSPĚLÉ KAPITALISTICKÉ STÁTY JSOU FEDERRACE JEJICHŽ JEDNOTLIVÉ VLÁDY MAJÍ VLASTNÍ DANĚ A FINANCE (USA, ŠVÝCARSKO, NĚMECKO, RAKOUSKO) TAKŽE KDO TADY NEPOCHOPIL KAPITALISMUS JE PRAHA KTERÁ DEFEKTO KOPÍRUJE KOMUNISTICKÝ CENTRALISTICKÝ MODEL MOCI S JEDNÍM CENTREM S JEDNĚMI DANĚMI S JEDNÍM ROZPOČTEM. VZPAMATUJ SE MORAVA BYLA PO VĚTŠINU HISTORIE BOHATŠÍ NEŽ ČECHY A PRAHA ALE PO KOMUNISTICKÉ TOTALITĚ JE ZUBOŽENÁ. A OKRADENA. JEN JEŠTĚ JEDNU TAKOVOU ZAJÍMAVOST RAKOUSKO, NĚMECKO TO JSOU STÁTY KTERÉ JSOU ASI 2X BOHATŠÍ NEŽ ČR (V HDP) ALE PRAHA JE BOHATŠÍ NEŽ VÍDEŇ ČI BERLÍN. TOTO JE JEN A POUZE DŮSLEDEK KOMUNISTICKÉHO CENTRALISMU KTERÝ JE ZDE V SOUČASNÉ DOBĚ PRAKTIKOVÁN
Anonymní píše…
Já su pro!
Pokud je Morava jiná než Čechy (což je) je jisté, že každá země potřebuje odlišný způsob hospodaření.
Jsou-li jiné podmínky, musí být i postupy jiné!

Samospráva jistě není samospasitelná, ale je to krok kupředu, ne jako nyní přešlapování, či dokonce couvání před problémy.
Anonymní píše…
Že je to nekorektní je slabé slovo! Proč musejí někteří pořád tak lhát! Morava samostatnost nikdy nepožadovala! A to, že je na tom špatně, je právě špatnou správou Moravy centrem, důsledek toho, že jí byla odňata a nevrácena samospráva. Jedná se o po všech stránkách samostatné území (geograficky, historicky, kulturně atd.), které vlastní správu nutně potřebuje!
Anonymní píše…
Ty čísla nesedí... nebudu řešit, že teď už nejsou aktuální, ale neseděla ani v době zveřejnění... ;)
1) 65,9% + 29,8% neudělá 100% (rozdíl předpokládám tvoří zřejmě Slezsko)
2) Populace Moravy představuje 29,76% populace ČR (přesné číslo je 3,1 milionu) a tedy tvorba 29,8% HDP defakto odpovídá jejímu zastoupení... Takže věta "Zohledníme-li počet obyvatel (tzn.předpokládáme-li stejný počet obyvatel v Čechách i na Moravě), zjistíme, že obyvatelstvo Čech drží 56,9% HDP České republiky a obyvatelstvo Moravy 43,1% HDP." je nesmyslná protože zcela ignoruje cca 1 milion Slezanů
Anonymní píše…
Tak trochu aktuálních (resp. aktuálnějších přeci jen nejde o čísla z letošního roku) čísel.
Dle údajů Eurostat - HDP dle regionů.
Morava představuje 29,5% populace ČR a generuje 26,4% HDP ČR
Slezsko představuje 9% populace ČR a generuje 7,8% HDP ČR
Čechy (bez Prahy) představují 49,5% populace ČR a generují 40,8% HDP ČR
Praha představuje 12% populace ČR a generuje 25% HDP ČR
Čechy s Prahou představují 61,8% populace ČR a generují 65,7% HDP ČR.
Co se HDP na hlavu týče tak ČR jako celek má cca 33 tisíc USD,
Nejbohatší je Praha která má 62 tisíc USD na hlavu
Morava je druhá s 27 tisíci USD na hlavu
Třetí místo mají Čechy a Slezsko s 25 tisíci USD na hlavu.
-
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nejbohatsi-regiony-eu-porovnani-hdp-na-obyvatele/r~c5d508b2177c11e783780025900fea04/?redirected=1513022109
Anonymní píše…
Takže HDP na osobu dle místa bydliště dle údajů ČSÚ za rok 2016
Čechy bez hlavního města Prahy generují HDP na osobu ve výši 378.800,- Kč
Slezsko generuje HDP na osobu ve výši 385.247,- Kč
Morava generuje HDP na osobu ve výši 396.011,- Kč
a Hlavní město Praha generuje HDP na osobu ve výši 937.542,- Kč
Anonymní píše…
Jako rodilý Pražák prosím na kolenou všechny Moraváky: prosím, ODTRHNĚTE SE ! A vezměte si s sebou VŠECHNY Moraváky a Slováky, co sem za posledních dvacet let naplavaly. Bude vám spolu bez nás určitě dobře. Užijte si to !
Anonymní píše…
Jako rodilý Liberečák prosim o totéž - táhněte moraváci do hajzlu.

Populární příspěvky z tohoto blogu

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Hnědí, rudí, všechno jedna pakáž

SPOLEČNOST: Stojíme na prahu. Čeho?

ZE ŽIVOTA KOCOURKOVA: Jak jsem byl za vaše peníze státním úředníkem